Odpověď z ministerstva dopravy

  Mgr. Kamil Rudolecký náměstek pro řízení sekce

   

                                                                                                             

                               Praha 25. července 2016                                                   

                          Č.j.: 12/2016-150-ADM/2

   

   

  Vážený pane předsedo,

  pan ministr mne pověřil vyřízením Vaší žádosti o zmírnění tvrdosti zákona o prázdninovém zákazu jízd nákladních automobilů pro české řidiče.

  Jménem Základní organizace Odborového svazu dopravy žádáte pana ministra o schůzku za účelem projednání dle Vašeho názoru systémové chyby v dopravě, spočívající v prázdninovém zákazu jízd nákladních automobilů, která se dle Vašeho názoru projevuje jako velmi diskriminační vůči řidičům mezinárodní kamionové dopravy, kdy v době nejvyšších ročních teplot, nedostatku parkovacích míst a dalších skutečností zůstávají v zaměstnání déle, ačkoliv jejich běžná pracovní doba by jim za normálních podmínek umožňovala návrat na jejich stanoviště, a tedy i návrat domů ke svým rodinám. Máte tak za to, že pokud by od tohoto omezení byly osvobození čeští řidiči, značně by se uvolnila kapacita parkovacích míst pro zahraniční řidiče.

  V dané problematice je postoj Ministerstva dopravy jednotný a stabilizovaný. Udělením výjimky ze zákazu jízdy některých vozidel pro české řidiče by se Česká republika dostala do rozporu s komunitárním právem, neboť by zvýhodnila část subjektů zabývajících se určitou činností na úkor ostatních subjektů, které se stejnou činností zabývají také. Takovýto postup považuji za diskriminační a České republice by ze strany Evropské komise hrozilo přezkumné řízení, a následně sankční postih. Udělení výjimky ze zákazu jízdy pro české řidiče tudíž považuji za nereálné.

  Zákaz jízdy některých vozidel, uvedený v ust. § 43 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, je administrativním zásahem zákonodárce, jehož cílem je zmírnit přepravní špičku, kdy z dlouhodobých průzkumů vyplynulo, že nejvyšší intenzity dopravy jsou ve chvílích rekreačních špiček, tedy v pátek odpoledne a v neděli odpoledne. Tímto obdobím, rozšířeným o sobotu dopoledne z důvodu částečného doběhu rekreační špičky, a zejména celkového zklidnění víkendového provozu a odstranění nadměrné zátěže z nákladní silniční dopravy v době odpočinku, se zákonodárce zabýval a dospěl k závěru, že je nutné regulovat období jízdy nákladních vozidel, s přihlédnutím k různým přepravám hodným zvláštního zřetele.

  Citované ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích nepostihuje určité druhy přepravy, které tvoří cca 80 % přepravovaných komodit. Pro jiné druhy přepravy je pak možné z důvodů hodných zvláštního zřetele za splnění stanovených podmínek povolit výjimku.

  Z Vašeho přípisu však nikterak nevyplývá, jakého druhu přepravy by se výjimka pro české řidiče měla týkat. Mám tak za to, že by se měla týkat všech druhů přepravy a měla by zvýhodnit pouze české řidiče, což není přijatelné.

  S pozdravem        Mgr. Kamil Rudolecký

   

   

  Přihláška Zo OSD A.I.D.T.

  Náš transparentní účet

  Pomáháme

  Podporujeme

  Sociální sítě

     Zo OSD A.I.D.T. na FB stránkách

     Zo OSD A.I.D.T. na Instagramu

    Zo OSD A.I.D.T. na Twitteru

    ZoOSD AidT - Veřejná FB skupina

    AidT Germany - FB INFO

  Jsme Zo OSD A.I.D.T.

  Výhody členství

  Spolupracujeme

  Sport & volný čas

  Odkazy