Evropská unie, Evropský parlament - řidiči a doprava

  Zde naleznete výjadření a postoje

  Zo OSD A.I.D.T.

  k dění a projednávaným návrhům v

  evropském parlamentu
   

   

  Nařízení 561/2006/EU Doby řízení a odpočinků

   

  • ve 4 týdnech musí mít řidič dva běžné a dva zkrácené týdenní odpočinky
  • chybějící hodiny zkrácení lze doplnit jen k běžnému týdennímu odpočinku
  • je zakázáno čerpání týdenního odpočinku 45 hodin a delšího ve vozidle
  • definuje se místo trávení odpočinku:
  • vhodné ubytovací zařízení s odpovídajícím zařízením pro hygienu a spánek
  • poskytnuté a placené zaměstnavatelem, nebo
  • doma nebo na jiném místě v soukromí, které si řidič zvolí
  • minimálně 1x za tři týdny musí 45-hodinový týdenní odpočinek řidič trávit doma
  • poskytuje možnost využít přerušení odpočinku na trajektu i pro zkrácený týdenní odpočinek
  • umožňuje odchylky pro nalezení místa ubytování, řidič ale nesmí překročit doby řízení nebo zkrátit odpočinek
  • umožňuje čerpání bezpečnostní přestávky na sedadle spolujezdce za jízdy
  • vyjímá přepravy pro soukromé účely z působnosti nařízení

  ANO: Souhlas s povolením dvou zkrácených TDO ve dvou po sobě jdoucích týdnech.

  NE: Nahrazování doby odpočinku jen k BTDO, ale jako dosud i k DDO. Ponechat stávající znění.

  NE: K úplnému zákazu trávení BTDO ve voze, pouze zakaz častého či pravidelného BTDO.

  Stanovit případně max počet odpočinků za kontrolovatelné období. (na delších trasách by

  mohlo dojít k problémům se zajištěním ubytování řidičů).

  ANO: S ubytováním v soukromí by se musel dořešit způsob dokazování. Současně zajistit

  ochranu práva na ochranu osobních údajů a práva na soukromí, všech zúčastněných osob.

  NE: Mnoho řidičů ve vozech doslova žije. Jak je tomu zvykem na jinych kontinentech.

  ANO: Trajekt.

  ANO: Ovšem i s odchylkou v řízení vozidla. Ale i tak, by mohl být v některých oblastech

  při současném provozu problém. Proto by bylo lépe, nařídit firmě při plánované BTDO v

  zahraničí, zajíštění ubytování a parkování, předem. Například rezervací přes internet.

  ANO: Bezpečnostní přestávku v režimu dvouosádky ponechat na potřebách a svobodné vůli

  řidičů dvouosadky vozidla.


  2. Nařízení 165/2014/EU Záznamová zařízení.

  • zavádí povinnost řidiče zaznamenávat do tachografu každé překročení státní hranice
  • smart tachografy budou zaznamenávat překročení hranice

  NE: Záznam o změně země se udává na začátku i konci směny. Což je v jednoosádce vozidla

  max.15h, a ve dvouosádce max.21h. Toto by mělo být dostačující pro současně běžně používaná

  zaznamová zařízení (tachografy). Toto je problematické z pozice řidiče i současných vyhodnocovacích

  programů, jelikož na každych hranicích musí zastavit vozidlo, (ztráta času a při opětovném rozjíždění

  vozu zvýšení exhalací a spotřeby paliva). Aktualizace a synchronizace vyhodnocovacích programů.

  ANO: Tuto funkci přidat do nového Smart tachografu.


   

  3. Nařízení 1071/2009/EU Přístup k podnikání – Silniční dopravce

  • zpřesňují se pravidla sídla, „usazení“ a řízení provozu z tohoto státu
  • zavádí prokazování finanční způsobilosti pro dopravce, provozujícího výlučně vozidla do 3,5 tuny (1800/900€)
  • ruší se možnost prokázání finanční způsobilosti pojištěním
  • zvyšuje se odpovědnost nositele odborné způsobilosti
  • zavádí se větší povinná spolupráce států při kontrolách dopravců

  ANO: Ovšem s ohledem na malé firmy (např. OSVČ s jedním vozem).

  ANO: Změna finanční způsobilosti přinese více jistoty

  ANO: Zvýšení odpovědnosti a obzvláště odborné způsobilosti, zavést zákonnou povinností.

  ANO: Povinná součinnost a hlavně celoevropská spolupráce ve vysvětlování a následném používání

  jednotlivých zákonů a ustanovení. Bylo by vhodné zrušení Milog, Macron a podobných

  zákonů a místo nich vytvořit rozumné jednotné nařízení pro celou evropskou unii.

  (viz společné evropské principy)


  4. Nařízení 1072/2009/EU Přístup k dopravnímu trhu

  • úprava pravidel pro kabotáž
  • ruší se omezení počtu třech kabotážních přeprav
  • umožňuje se více míst nakládky i vykládky v rámci kabotáže
  • snižuje se počet dnů na provedení kabotáže na 5 po předchozí mezinárodní přepravě
  • zavádí se povinnost států každoročně zkontrolovat dané procento (2% a od roku 2022 3%) kabotáží
  • státy musí zavést spoluodpovědnost odesílatele, zasílatele, zákazníků i subkontraktorů, pokud vědomě přijali službu, která je v rozporu s nařízením
  •  

   

  ANO: Pro zrušení počtu kabotážních přeprav.

  NE: Ke snížení počtů dnů pro kabotážní přepravy. Tato úprava vede ke zrušení počtu dní, tak, že v

  kratším časovém období se bude moci provést více přeprav, což povede ke tlaku na zvýšení

  výkonu řidiče v kratším časovém období a tím i k následným stresům a nebezpečí ze spěchu,

  z této situace vyplývající.

  ANO: Spoluodpovědnost odesilatele, zasilatele, příjemce, zákazníků, objednavatele a subkontraktorů přeprav.


  5. Směrnice 2002/15/ES Pracovní doba

   

  • navrhuje se sjednocení výkladu pracovní pohotovosti a jiné práce

  • navrhuje se zkrácení vyrovnávacího období pro výpočty kontroly dodržování pracovní doby (48 hodin týdně u všech zaměstnavatelů) na čtyři týdny, aby byly možné i kontroly na silnici.
  •  

   

  ANO: Pro sjednocení výkladu.

  NE: Zkrácení vyrovnávacího období, které skutečně značně omezí flexibilitu dopravy. Musí se

  najít jiný způsob kontroly. Například přes firmu či záznam ze záznamového zařízení

  (tachografu, Smart tachografu- funkce připojení přes internet).


   

  6. Směrnice 2006/22/ES Kontroly v silniční dopravě

  • zavádí se rozšíření povinnosti zkontrolovat při kontrolách 3% pracovních dnů řidičů nejen dle 561/2006, ale i pracovní doby dle směrnice 2002/15
  • povinný bude risk rating systém a data budou přístupná ostatním členským státům

   

  K tomuto problému, zatím bez vyjádření.


  7. Směrnice 96/71/ES Vysílaní pracovníků do zahraničí

   

   

  • navrhuje se, aby řidiči podléhali pravidlům pro vysílání, pokud v kalendářním měsíci stráví víc jak 3 dny v jiném členském státě. Za den se považuje pobyt delší než šest hodin
  • v případě kabotáže platí pravidla pro vysílání vždy
  • stanoví povinnosti, které státy mohou od dopravců v souvislosti s vysíláním požadovat: hlášení a jeho obsah před vysláním buď v jazyce toho státu, nebo v angličtině, platnost max. na 6 měsíců
  • stanoví doklady, které řidič musí předložit při kontrole: kopie hlášení, přepravní doklad, záznamy o dobách řízení s vyznačením překročení hranic, pracovní smlouvu v jazyce státu nebo angličtině, kopie výplatních pásek za poslední dva měsíce

  stanoví povinnost dopravce na vyžádání doložit v odpovídající lhůtě po skončení období vyslání v papírové nebo elektronické podobě kopie dokladů na základě žádosti příslušného orgánu státu, kam byl řidič vyslán

   NE: Tato práce v profesi řidič, by měla mít specifická pravidla a nepodléhat tomuto nařízení.Mimo jiné, tří dny v měsíci jsou absolutně nedostačující. Jelikož pracovník v profesi řidič,by za měsíc, podléhal tomuto omezení v pěti zemích současně. ( viz společné evropské principy)

  NE: Kabotážní přeprava může byt součástí normálních mezinárodních přeprav. Tímto nařízením,

  by se částečně vyřešil problém sjednocením pravidel celé EU, což pro nás, řidiče z povolání,

  představuje zejména celoevropská minimální mzda.

   

  NE: K hlášení pracovníků (značné omezení flexibility přeprav). Postačí záznam ze záznamvého

  zařízení (tachograf, Smart tachograf – funkce připojení přes net) a synchronizace s jednotnou, 

  neveřejnou celoevropskou databází.

  ( viz společné evropské principy).


  8. Směrnice 2014/67/EU Pokyny k vymáhání a dokládání ke směrnici 96/71/E

   

  • stanoví jednotně, jaké doklady a další povinnosti, které může stát od zaměstnavatelů vyslaných řidičů požadovat (viz směrnice 96/71)

   

  ANO: Co nejjednodušší a nejjednotnější systém, přeložený do všech úředních jazyků, všech států

  evropské unie.

  Jednotný, celoevropský, neveřejný, synchronizovaný, elektronický systém (databáze)

  pro kontrolu, ukládání, sběr a sdílení formulářů, registrací a datových záznamů ze

  záznamových zařízení, pro kontrolu dopravců a řidičů. Nepřináši pro všechny zúčastněné,

  tolik komplikací. (viz společné evropské principy).


  9. Směrnice 1999/62/ES Zpoplaťnění (elektronický mýtný system)

   

  • rozšiřuje její platnost na všechna vozidla včetně osobních vozidel a autobusů

  • navrhuje postupné rušení časového zpoplatnění

  • u vozidel nad 3,5 tuny požaduje nahrazení systému sazeb podle tříd EURO sazbami odlišenými na

  základě emisí CO2

  ANO: Elektronický mýtný system zpoplatnění také pro vozidla do 3,5t celkové hmotnosti

  firemních a podnikajících subjektů. Tato úprava by měla být spravedlivější vzhledem

  ekonomice jednotlivých států evropské unie. Ovšem pro osobní vozy v soukromém,

  privátním vlastnictví by mohla být spíše kontraproduktivní, jelikož by mnoho privátních

  vlastníků z ekonomických důvodů používalo silnice s menší kapacitou.

  NE: Není důvod měnit stávající systém podle tříd EURO, tato změna by přinesla jen další naprosto zbytečné náklady na úpravy nového systému.


  10. Směrnice 2004/52/ES EETS

   

  • povinná výměna informací a údajů o plátcích mýtného, povinná interoperabilita, sjednocení technických podmínek

   

  ANO: Spolupráce je vítána.


  11. Směrnice 2006/1/ES - Nájem vozidel

  • státy musí povolit půjčení vozidla z jiného státu a jeho provoz až 4 měsíce s cizími registračními značkam

  ANO: Není důvod k časovému omezení. Zvláště při postupném sjednocování ekonomiky EU.


  12. Směrnice 98/70/ES - Kvalita phm

  • zpráva o hodnocení směrnice o jakosti paliva

  ANO: Kvalita, složení a označení pohonných hmot, by mělo být jednotné v celé evropské unii.


  13. Směrnice 2010/40/EU – Inteligentní transportní systémy (Multimodální doprava).

   

  • návrh na nové nařízení, celounijní podpora multimodálních dopravních informací a přesných služeb, dostupných přes hranice všem uživatelům ITS, založená na povinné výměně dopravních a cestovních informací

   

  Zatím bez vyjádření.


  14. CO2 - Návrh monitorovacího systému pro užítková vozidla

   

  • nákladní automobily a autobusy (HDV) na základě návrhu certifikačního postupu pro emise CO2 z HDV
  • komise navrhuje monitorovat a hlásit emise CO2 z nových HDV, která podléhají certifikačnímu postupu.

  Zatím bez vyjádření.


  15. Doporučení komise o používání světově harmonizované testovací

  procedůry lehkých vozidel (WLTP), pro označování vozidel

   

   

  Zatím bez vyjádření.


   

   

  Poznámka:

  Zo OSD AidT jde především o sjednocení a zjednodušení pravidel v rámci celé

  evropské unie, jejíž doposud roztříštěné zákony a nařízení (viz Milog apod.)

  přivádějí řidiče i dopravce, do mnohdy neřešitelných situací. Stejně tak, v některých

  případech i několikerá možnost výkladu jednoho zákona či nařízení. Také nám jde o

  přenesení části odpovědnosti z beder řidiče. Jelikož existují taková nařízení a

  zákony, které nemůže svým přičiněním řidič z povolání ovlivnit. Ale pro

  jednoduchost, jsou za ně sankcionováni právě řidiči. Což řidiče přivádí do zbytečného

  stresu a následně vede ke snížení bezpečnosti silničního provozu.

   

  Pro vás, zhotovil tým výboru Zo OSD AidT.

   

   

   

   

  Přihláška Zo OSD A.I.D.T.

  Pomáháme

  Podporujeme

  Sociální sítě

     Zo OSD A.I.D.T. na FB stránkách

     Zo OSD A.I.D.T. na Instagramu

    Zo OSD A.I.D.T. na Twitteru

    ZoOSD AidT - Veřejná FB skupina

    AidT Germany - FB INFO

  Jsme Zo OSD A.I.D.T.

  Výhody členství

  Spolupracujeme

  Sport & volný čas

  Odkazy